Examenreglement Son Academy en Sonergie

Artikel 1: Definities

1. Opleidingscentrum Son Academy, de gebruikers van deze algemene voorwaarden, deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee opleidingscentrum Son Academy als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen opleidingscentrum Son Academy en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met opleidingscentrum Son Academy overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opleidingscentrum Son Academy voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4.  Met uw inschrijving geeft u aan kennis te hebben genomen van onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

Artikel 3: Examen reglement

Het examenreglement is van toepassing op alle examen en herexamen binnen opleidingscentrum Son Academy.  

Artikel 4: Beslissing examen uitslag

Per (deel) examen wordt vastgesteld of de kandidaat geslaagd of afgewezen is.

De betrokken examenkandidaten ontvangen binnen 2 weken na het examen schriftelijk de uitslag van het theorie examen. De examenkandidaat ontvang op dezelfde dag de uitslag van het praktijkexamen. Het is mogelijk om een maal kosteloos herexamen te doen, theorie en praktijk.  Een tweede herexamen kost €60,-

 

Artikel 5: Aansprakelijkheid

Opleidingscentrum Son Academy is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit het examen, zoals onder meer vervolgschade.

Artikel 6: Fraude

Onder fraude wordt verstaan het handelen of nalaten van een kandidaat waardoor het vormen van een juist oordeel omtrent zijn competenties geheel of gedeeltelijk onmogelijk is.

Artikel 6.1: Voorbeelden

In ieder geval worden de volgende gedragingen als fraude aangemerkt:

Het geheel of gedeeltelijk overschrijven van andermans uitwerkingen van opdrachten, het inleveren van niet oorspronkelijk werk, het niet opvolgen van instructies van de examinator en het gebruik maken van niet toegestane hulpmiddelen.

Artikel 6.2: Vermoede fraude

Wanneer fraude wordt geconstateerd of vermoed deelt de examinator of een afgevaardigde van Son Academy dit mee aan de kandidaat en maakt hiervan een aantekening. Bewijsstukken worden in beslag genomen.

Artikel 6.3: Maatregelen fraude

Wanneer het oordeel fraude is gemaakt kan opleidingscentrum Son Academy de  volgende maatregelen opleggen: ongeldig verklaren van de uitslag van het betreffende examen. Uitsluiting van verdere deelname aan de opleiding. Son Academy stelt de fraudeur hiervan schriftelijk op de hoogte.

Artikel 7: Examengeld

De kosten voor het examen staan vermeld bij de betreffende training / opleiding en dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan. Wordt het bedrag te laat ontvang door opleidingscentrum Son Academy dan wordt de kandidaat uitgesloten deelname aan het examen.

Artikel 8: Examens

De examens van het opleidingscentrum zijn niet openbaar. 

Artikel 9: Inzagerecht

Op verzoek van de studenten / cursisten is het mogelijk om het examen in te zien.

Hiervoor dient een verzoek te worden ingediend bij het secretariaat van opleidingscentrum Son Academy binnen een week na bekendmaking van de uitslag.

 

Artikel 10: Uitsluiting van deelname

1. Son Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het examen belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan het examen uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Son Academy behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Son Academy niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 11: Geheimhouding

1. De aan Son Academy verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Son Academy, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Son Academy, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Son Academy worden gemeld.

Artikel 12: Bijzondere bepalingen

1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door Son Academy of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van assistenten en deelnemer kant.

Artikel 13: Geschillen

1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Son Academy beschikt over een klachtenreglement. 

Artikel 14: Gezondheidsverklaring

Student of Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Son Academy is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 15: Beeld- en geluidsopname

Het voor onze cursisten / studenten niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training of lesmateriaal.

Son Academy houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Student of Cursist geeft met de inschrijving voor een examen aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden.