Algemene voorwaarden Sonergie

Artikel 1: Definities

1.
-Sonergie Praktijk, de gebruikers van deze algemene voorwaarden

-deelnemers, de natuurlijke persoon waarmee Sonergie Praktijk als docenten of organisatie en overeenkomst voor het geven van een cursus, training of opleiding heeft gesloten.

Artikel 2: Algemeen

1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Sonergie Praktijk en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend met schriftelijke instemming van Sonergie Praktijk overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Sonergie Praktijk voor de uitvoering waarbij derden betrokken (dienen te) worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met inschrijving geeft deelnemer aan kennis te hebben genomen van deze Algemene voorwaarden en daar volledig mee in te stemmen.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders, studiegidsen en internetpagina voorbehouden.

Artikel 3: Aanmeldingen

1. Aanmelding van een deelnemer voor een vastgestelde cursusdatum dient schriftelijk te geschieden door de deelnemer. De aanmelding kan zowel via de post of per email geschieden.

2. Sonergie Praktijk is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke (waaronder ook wordt verstaan per email) bevestiging van de aanmelding en tijdige en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

3. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

4. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

5. Met de aanmelding gaat deelnemer akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden. De deelnemer moet volledig gezond zijn bij deelname. Bij twijfel meldt deelnemer dit schriftelijk uit zichzelf aan Sonergie Praktijk. Sonergie Praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade of letsel indien de deelnemer niet gezond was ten tijde van de deelname. De bewijslast hiervan ligt bij de deelnemer.

6. Bij aanmeldingen van cursussen en workshops geldt een bedenktijd van 14 dagen.

 

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Sonergie Praktijk

1. Sonergie Praktijk behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Sonergie Praktijk een passend alternatief aanbieden.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Sonergie Praktijk noodzakelijk zijn, kan Sonergie Praktijk de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Sonergie Praktijk, waaronder in deze algemene voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Sonergie Praktijk niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Sonergie Praktijk de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen.

4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Sonergie Praktijk zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata in staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort.

5. In het geval van annulering door Sonergie Praktijk krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen. Ingeval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Sonergie Praktijk is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden.

6. Bij annulering van een massagebehandeling door Sonergie Praktijk door overmacht, worden reeds verrichte betalingen teruggestort

7. Cliënt wordt in de gelegenheid gesteld een nieuwe datum te reserveren voor een behandeling

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer
1. Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen. Voor het omzetten van een training of trainingsdatum worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de wijziging plaatsvind  tussen 3 en 1 week voor de cursus dan bedragen de adminstratiekosten € 50,00. Bij wijziging binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per mail (niet via het contactformulier) plaats te vinden, nadat het ook telefonisch gemeld is aan Sonergie Praktijk.

3. Afhankelijk waarop Sonergie Praktijk de schriftelijke annulering ontvangt worden naast de in lid 1 van dit artikel genoemde administratiekosten de volgende annuleringskosten in rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus – € 25,00.
b. Tussen 6 en  2 weken voor aanvang van de cursus - € 50,00.
c. Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursusdatum zijn 100% van de cursuskosten verschuldigd.

4. Annulering als gevolg van ziekte tijdens de cursus is uitsluitend mogelijk met een doktersverklaring.
Betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald. De doktersverklaring dient binnen 2 weken na de betreffende cursusdatum bij Sonergie Praktijk aanwezig te zijn.

5. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

6. Inschrijfgelden voor de massagecursussen worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien deze nog niet zijn voldaan volledig verschuldigd door de deelnemer aan Sonergie Praktijk.

7. Annulering van een massagebehandeling kan kosteloos tot 24 uur voor de afspraak.

8. Bij annulering van een massagebehandeling binnen 24 uur wordt het volledig bedrage in rekening gebracht.

Artikel 6: Betaling
1. Het verschuldigde cursusgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn op de factuur te zijn bijgeschreven op de bankrekening van Sonergie Praktijk o.v.v. het factuurnummer, tenzij anders overeengekomen of aangegeven. Wanneer op de factuur een andere betalingstermijn staat vermeld dan geldt hetgeen op de factuur staat.

2. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is dan de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

3. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Sonergie Praktijk ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt.

Artikel 7: Auteursrechten
1. Alle rechten van het door Sonergie Praktijk verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Sonergie Praktijk, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Sonergie Praktijk is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Sonergie Praktijk worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidmateriaal tijdens cursussen door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met schriftelijke toestemming van Sonergie Praktijk.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een cursus of workshop is voor eigen risico van de deelnemer/cursisi. Sonergie Praktijk is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer.

2. Sonergie Praktijk is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van persoonlijke bezittingen tijdens, voor of na een cursus. Door het gebruik van olie en/of water bestaat de mogelijkheid dat de vloer nat en/of glad is, voorzichtigheid is geboden. Sonergie is niet aansprakelijk voor enig letsel of schade dat ten gevolge hiervan ontstaat.

3. Sonergie Praktijk is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist als gevolg van het onderling oefenen van en op een medecursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Sonergie Praktijk is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, waaronder het niet vooraf melden van lichamelijke klachten of ziektes.

5. Sonergie Praktijk is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Sonergie Praktijk is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Sonergie Praktijk is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

7. Sonergie Praktijk is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. Sonergie Praktijk behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

2. Sonergie Praktijk behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken Sonergie Praktijk niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursusdeelnamekosten onverlet.

Artikel 10: Geheimhouding
1. De aan Sonergie Praktijk verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Sonergie Praktijk, het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Sonergie Praktijk, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Sonergie Praktijk worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart dat tijdens deelname aan een cursus deelnemer in goede gezondheid en fysiek mentaal in staat is fysieke en mentale oefeningen te doen. Deelname aan een oefening van een methode, door Sonergie Praktijk of door deelnemer zelf, is geheel vrijwillig aan- en voor volledige verantwoording van assistenten en deelnemer kant.

2. Aktie kortingen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen.

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Sonergie Praktijk beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Sonergie Praktijk is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen.

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het voor deelnemers niet toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, lesmateriaal of de locatie.

Sonergie Praktijk houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.

Cursist geeft door schriftelijke / mondelinge inschrijving voor een cursus aan akkoord te gaan met  deze  algemene voorwaarden.

 


Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede