Algemene voorwaarden Son Academy en Sonergie

Artikel 1: Definities

 

Artikel 1: Partijen
Partijen in deze algemene voorwaarden zijn:
1. Son Academy met inbegrip van haar medewerkers, als aanbieder van cursussen, trainingen en opleidingen en
2. de natuurlijke persoon of organisatie die met Son Academy een overeenkomst voor het volgen van een cursus, training of opleiding heeft gesloten of voornemens is te sluiten, hierna te noemen deelnemer.


Artikel 2: Algemeen
1. Deze algemene voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen Son Academy en deelnemer. Afwijkingen kunnen uitsluitend schriftelijk met Son Academy overeengekomen worden.

2. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met Son Academy voor de uitvoering waarbij derden betrokken dienen te worden.

3. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing.

4. Met uw inschrijving geeft u aan akkoord te gaan met onze Algemene Cursusvoorwaarden.

5. De prijzen op onze website zijn de actuele prijzen. Druk- en zetfouten in onze brochures, folders en studiegidsen voorbehouden.

6. Son Academy houdt zich aan de wettelijke eisen en regels van Consuwijzer.

7. Voor onze meerdaagse trainingen geldt een aanwezigheidsverplichting van 85% per cursus of studiejaar om in aanmerking te komen voor een certificaat of diploma.

8. Een duplicaat diploma/certificaat kan aangevraagd worden via e-mail info@sonergie.nl. Voor afgifte van een

duplicaat diploma/certificaat brengen wij € 25,- kosten in rekening. Deze dienen vooraf voldaan te worden.

9. Bij Son Academy werken wij met gemengde groepen

10. Het minimum aantal deelnemers om van start te kunnen gaan met de cursus of opleiding  is minimaal 4 deelnemers.

11. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de inschrijving via het online inschrijfformulier is de inschrijving bindend en gelden de annuleringsvoorwaarden genoemd in de Algemene Voorwaarden.


Artikel 3: Aanmeldingen
1. Aanmelding van een cursus, voor een vastgestelde cursusdatum, dient schriftelijk te geschieden via het inschrijfformulier op onze website. Na ontvangt van de benodigde persoonsgegevens ontvangt de cursist binnen twee weken voor aanvang van de cursus een schriftelijke bevestigingsbrief met de aanvullende gegevens over de cursus.

2.  Na ontvangst van de bevestiging en faktuur dienen de inschrijfkosten direct te worden voldaan en is de inschrijving bindend

3. Opleidingscentrum Son Academy is eerst gehouden tot dienstverlening na haar schriftelijke bevestiging van de aanmelding en volledige betaling van de cursus- of deelname kosten door deelnemer.

4. Prijzen zijn in Euro en exclusief de wettelijke BTW tenzij anders aangegeven.

5. Alle tarieven zijn bedoeld voor particulieren en zelfstandigen.

6. Met de aanmelding gaat u akkoord met onze algemene cursusvoorwaarden en studievoorwaarden, en geeft u aan volledig gezond te zijn om deel te kunnen nemen aan de cursus of opleiding. Bij twijfel neemt kunt u contact opnemen met Son Academy.

7. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor wijzigingen en/of beëindiging in de accreditaties gedaan door beroepsverenigingen van haar cursussen.

8. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten en/of voortvloeiende kosten door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie.

 

9. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor eventuele winst- en omzetderving door wijziging en/of beëindiging in de accreditatie.

Artikel 4: Annulering, wijziging en overmacht door Son Academy

1. Son Academy behoudt zich het recht om bij onvoldoende deelnemers of (onvoorziene) calamiteiten of weersituaties een cursus te annuleren. Waar mogelijk zal Son Academy een passend alternatief aanbieden. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

2. In het geval van onvoorziene omstandigheden, waaronder onvoldoende deelname voor een cursus, ziekte van de docent en omstandigheden die zich voordoen met betrekking tot de persoon en/of materialen welke voor een behoorlijke uitvoering door Son Academy  noodzakelijk zijn, Son Academy  de cursus onderbreken, verplaatsen en/of annuleren. Son Academy  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

3. In het geval van overmacht waaronder ziekte aan de kant van Son Academy, waaronder in deze algemene

 voorwaarden wordt verstaan naast wat dat betreft in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waardoor Son Academy  niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, kan Son Academy de cursus annuleren, verbreken en/of verplaatsen. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

4. In het geval van wijziging in de cursusdata door Son Academy zal deelnemer zo spoedig mogelijk schriftelijk op de hoogte worden gesteld. Wanneer deelnemer niet op deze gewijzigde cursusdata is staat is deel te nemen, is kosteloos annuleren mogelijk en worden de reeds verrichte betalingen teruggestort. Son Academy  kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

5. In het geval van annulering door Son Academy krijgt deelnemer de gelegenheid de cursusdatum te wijzigen.

In geval er geen alternatieve data zijn gepland, worden reeds door deelnemer verrichte betalingen teruggestort. Son Academy is tot niet meer dan restitutie van door deelnemer reeds verrichte betalingen gehouden. Son Academy kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kosten die door deelnemer zelf zijn gemaakt in het kader van de opleiding/cursus.

6. Annulering deelname gratis lesdagen en gereserveerde plaatsen informatie bijeenkomsten, is kosteloos mits wij een schriftelijke annulering ontvangen voor aanvang van de lezing/cursus/informatiebijeenkomst. Indien wij geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

7. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Son Academy  houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:

* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum indien er plek is
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Son Academy. Na 12 maanden vervalt dit recht.

Artikel 5: Wijziging en annulering door deelnemer

1.a Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn. Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om binnen veertien werkdagen na ontvangst de koopovereenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de eventuele verzendkosten. Als de consument de kosten al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

1.b Verandering van cursusdata door deelnemer is niet mogelijk tenzij schriftelijk is overeengekomen, hiervoor worden administratiekosten berekend zoals hieronder vermeld.
* Tussen 3 en 1 week voor aanvang van de cursus: € 25,00 administratiekosten 

* Voor de cursus € 50,00, binnen 1 week voor de cursus worden de hieronder beschreven annuleringskosten in rekening gebracht. Na overleg met Son Academy (voorafgaand aan de training) is het mogelijk om de inschrijving over te dragen op een andere cursist, administratiekosten bedragen € 15,00.

2. Annulering, wijziging en deelname aan cursussen dient steeds schriftelijk per brief of per e-mail plaats te vinden. Inschrijfkosten/reserveringskosten van een cursus, opleiding of workshop worden bij annulering niet gecrediteerd door Son Academy

3. Afhankelijk waarop Son Academy de schriftelijke annulering ontvangt worden de volgende annuleringskosten in
rekening gebracht:
a. Tot 6 weken voor aanvang van de cursus: € 25,00 (reserveringskosten).
b. Tussen 6 en 4 weken voor aanvang van de cursus: € 50,00. 

c. Tussen 4 en 3 weken voor aanvang van de cursus: € 75,00.
d. Annulering binnen 2 weken voor aanvang van de cursusdatum € 100,00
e. Annulering binnen 1 week voor aanvang van de cursusdatum is 100% van de cursuskosten verschuldigd.
f. Bij actie cursussen is geen restitutie van het reeds betaalde bedrag mogelijk.
g. Er is geen restitutie mogelijk bij annulering van cursus of opleiding van de inschrijfkosten. Indien nog niet betaald ontvangt u een naheffing van deze kosten.
h. Er is geen restitutie mogelijk bij het tussentijds stoppen van een cursus of opleiding.

4. Annulering deelname gratis lesdagen/oefendagen/lezing is kosteloos, mits wij uiterlijk 24 uur voorafgaand aan de lesdag, schriftelijk een annulering ontvangen voor aanvang van de gratis lesdag / oefendag / lezing. Indien wij binnen de gestelde termijn geen annulering ontvangen worden € 25,00 administratiekosten in rekening gebracht.

5. De kosten voor het annuleren of omzetten van een cursus als gevolg van ziekte is € 25,00, omzetting is maximaal 2 keer toegestaan, bij een derde keer wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht. Niet van toepassing op actiecursussen.

6. Annulering als gevolg van het overlijden van een familielid in de 1ste graad is alleen mogelijk middels het overleggen van een overlijdensbericht waarmee de familieband kenbaar wordt gemaakt. Reeds betaald lesgeld wordt eventueel naar rato terugbetaald.

7. Inschrijfgelden voor de opleiding  bij Son Academy  worden na annulering niet geretourneerd, en blijven, indien

nog niet voldaan, open staan als kosten voor de cursist/student. 

8. Annulering Son Academy.

Inschrijfkosten worden niet gecrediteerd. Annuleringskosten modules conform de annuleringskosten in de algemene voorwaarden. Annulering tijdens de looptijd van de door student: geen restitutie mogelijk van het reeds betaalde lesgeld/cursusgeld.

9. Annulering cursus gastdocent Son Academy: aanbetaling wordt niet gecrediteerd.

10. Inschrijfkosten en/of aanbetalingen worden niet gecrediteerd. Na ontvangst van de inschrijfkosten, aanbetaling wordt uw inschrijving in verdere behandeling genomen.

1
1. Inhalen van lesdagen is niet mogelijk. De cursist schrijft zich in voor de duur van de gehele cursus of opleiding. Bij verzuim van deelname aan de cursuslessen wordt geen cursusgeld, noch delen ervan, gerestitueerd.

 

12. De boekings- en annuleringsvoorwaarden gelden voor alle modules van de jaaropleiding Allround Masseur

12. Annuleren in verband met calamiteiten vanuit de overheid en/of RIVM: Son Academy  houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid als het gaat om landelijke en regionale calamiteiten. Indien een training vanwege een landelijke of regionale calamiteit geannuleerd dient te worden zijn de volgende voorwaarden van kracht:
* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Son Academy. Na 12 maanden vervalt dit recht.

 

Artikel 6: Betaling
1. Het verschuldigde inschrijfgeld dient binnen de gestelde betalingstermijn, doch uiterlijk 4 weken voor aanvang van de training, vermeld op de factuur, te zijn bijgeschreven op de rekening van Son Academy  o.v.v. het factuurnummer. 

2. Termijnbetalingen niet mogelijk bij actie cursussen, aanbiedingen en staffelfacturen.

3
. Indien betaling niet op de overeengekomen wijze en tijdig heeft plaatsgevonden, is deelnemer van rechtswege in verzuim. Deelnemer is de wettelijke rente verschuldigd. Alle door het verzuim van de deelnemer veroorzaakte kosten, zoals renteverlies, incassokosten, gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, komen voor rekening van de deelnemer, met een minimum van € 40,00.

4. Is tijdige betaling uitgebleven, dan kan deelnemer toegang tot de cursus worden geweigerd, tenzij expliciet en schriftelijk is overeengekomen het verschuldigde bedrag alsnog vooraf per bank of contant te voldoen. Bij een cursus of een training kan dit uitsluitend voor aanvang van de cursus. In het geval van niet tijdige betaling is Son Academy  ten allen tijde gerechtigd een andere deelnemer ter vervanging toe te laten. Is dit het geval dan vervalt hiermee het recht tot toegang, ook wanneer alsnog contante betaling mogelijk blijkt. Reeds betaalde inschrijfkosten worden niet gecrediteerd.

5. Examengeld.

Het examengeld is inbegrepen in het cursusgeld, uitzonderingen staan apart vermeld bij de betreffende cursus / opleiding. Herexamen is mogelijk op verzoek van de cursist en na akkoord van Son Academy. Bij een herexamen bedraagt het examenbedrag € 100,00 of anders vermeld bij de betreffende training/opleiding. Examengeld dient voor aanvang van het examen te zijn voldaan door de cursist. Bij het niet tijdig ontvangen van het examengeld wordt de cursist de toegang tot het examen geweigerd.

6. Bij een betalingsherinnering vervalt de staffelkorting op een staffelfactuur.

7. Op verzoek worden termijnfacturen opgemaakt. Het totaalbedrag van alle termijnfacturen dient voor aanvang van de cursus of opleiding te zijn voldaan.

Artikel 7: Auteursrechten

1. Alle rechten van het door Son Academy  verstrekte cursusmateriaal en de door haar verstrekte documentatie berusten bij Son Academy, voor zover deze rechten niet bij anderen berusten.

2. Zonder schriftelijk toestemming van Son Academy is het niet toegestaan om het cursusmateriaal en of de verstrekte documentatie in enigerlei vorm openbaar te maken of te verveelvoudigen of te gebruiken voor cursussen die niet door Son Academy worden verzorgd.

3. Het maken van beeld- en geluidsmateriaal bij Son Academy door deelnemer en/of derden is alleen mogelijk met een schriftelijke toestemming van Son Academy . Son Academy  kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verspreiden van beeld- en geluidsmateriaal door derden.

Artikel 8: Aansprakelijkheid
1. Elke deelname aan een cursus is voor eigen risico van de cursist. Son Academy is niet aansprakelijk voor schade door welke oorzaak dan ook ontstaan aan eigendom van de deelnemer. 

2. Son Academy is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van uw persoonlijke bezittingen. Het betreden van het pand en/of gebruik maken van de materialen en faciliteiten van Son Academy is geheel op eigen risico.

3. Son Academy is niet aansprakelijk voor het toebrengen van enig letsel door een medecursist, docent of derde als gevolg van het onderling oefenen van en op een mede cursist voor, na of tijdens de cursus.

4. Son Academy is niet aansprakelijk voor klachten ontstaan door nalatigheid of in gebreke blijven van de cursist, het niet vooraf melden van lichamelijke klachten en/of ziektes.

5. Son Academy is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat Son Academy is uitgegaan van door de deelnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

6. Son Academy is nimmer aansprakelijk voor gevolg schade.

7. Son Academy is op geen enkele wijze aansprakelijk te stellen voor wat de deelnemer na de cursus, training of opleiding met de opgedane kennis doet.

Artikel 9: Uitsluiting van deelname
1. Son Academy behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet.

  

2. Son Academy behoudt zicht het recht voor deelnemers die eerder gemaakte afspraken met Son Academy niet na komen waardoor het normale verloop van de cursus of workshop belemmeren of bemoeilijken, gelet op het belang van de overige deelnemers en de voortgang van de cursus of workshop, van verdere deelneming aan de cursus uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de verplichte cursus deelnamekosten onverlet. 

  

Artikel 10: Geheimhouding
1. De aan Son Academy  verstrekte persoonsgegevens worden uitsluitend gebruikt ter vastlegging en uitvoering van de overeenkomst met Son Academy , het verlenen van service en het informeren over andere activiteiten van Son Academy, bijvoorbeeld d.m.v. een nieuwsbrief. Mocht deelnemer geen prijs stellen op informatie van activiteiten dan kan dit schriftelijk aan Son Academy worden gemeld.

Artikel 11: Bijzondere bepalingen
1. Deelnemer verklaart bij aanmelding voor een cursus of opleiding in goede gezondheid en fysiek en mentaal in staat is om de cursus of opleiding te volgen.

  

2. Actie kortingen/prijzen zijn niet van toepassing op bestaande inschrijvingen, actiecursussen, acties, cursussen gastdocenten. Restitutie van reeds betaalde opleidingskosten is niet mogelijk na beëindiging opleiding op verzoek student.

  

3. Op onze meerdaagse cursussen geldt een aanwezigheidsverplichting om in aanmerking te komen voor een certificaat. Neem contact op met kantoor voor de aanwezigheidsverplichting voor de cursus van uw keuze.

  

4. Bewijslast bij ondeugdelijk product. Zichtbare gebreken dienen binnen 7 dagen na aankoop schriftelijk te worden gemeld bij Son Academy. Nederland kent geen wettelijke garantietermijn. Son Academy heeft een garantietermijn van 6 maanden na aankoopdatum. Binnen deze periode hoeft de klant niet aan te tonen hoe het product kapot is gegaan. Wanneer de garantietermijn is afgelopen, dient de koper bewijslast aan te dragen om aan te tonen dat de schuld van de schade of gebrek niet bij de koper ligt. De afnemer dient Son Academy in de gelegenheid te stellen een klacht te onderzoeken. 

  

5. Als u uw recht van herroeping uitoefent, draagt u de directe kosten voor het terugzenden van de goederen waarvoor u de koopovereenkomst wenst te herroepen. De hoogte van de kosten hangt af van hoe hoog de frankering van het voor de retour bestemde pakket bij de post of een vergelijkbare pakketdienst is (hangt meestal af van het gewicht en de grootte van het pakket).

 

6. Herroepingsrecht; Bedenktijd en Opzegtermijn
Bij elke op afstand gesloten overeenkomst, heeft de consument het recht om
binnen veertien werkdagen na ontvangst de overeenkomst te laten ontbinden. Dit mag zonder opgaaf van reden. Hierbij is het de verkoper verboden kosten in rekening te brengen, behalve de verzendkosten. Als de consument de koopprijs al heeft betaald, dan moet de verkoper hem binnen dertig dagen na de annulering terugbetalen.

 

Artikel 12: Geschillen
1. Op de overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Son Academy beschikt over een klachtenreglement.

Artikel 13: Gezondheidsverklaring
Cursist geeft middels inschrijving aan lichamelijk en psychisch gezond te zijn en dat hij zelf volledig verantwoordelijk is voor eventuele nadelige gevolgen voor het eigen lichaam en gezondheid. Cursist geeft met de inschrijving aan lichamelijk en psychisch in staat te zijn deel te nemen aan de cursus en/of opleiding. Son Academy  is in geen enkel opzicht verantwoordelijk of aansprakelijk te stellen. Mocht blijken dat cursist vanwege gezondheidsredenen, bekend ten tijde van de aanmelding, niet deel kan nemen aan de cursus is er geen restitutie mogelijk van het cursusgeld.

  

Artikel 14: Beeld- en geluidsopname
Het voor onze cursisten/studenten NIET toegestaan om tijdens de trainingen beeld- en geluidsopnames te maken van de training, docenten, medecursisten, lesmateriaal of de locatie.

  

Artikel 15: Staffelkorting en actieprijzen

 

1. Staffelkorting
Boekt en betaalt u meerdere modules / cursussen in 1 keer dan ontvangt u de volgende kortingen (minus inschrijfkosten - deze
worden separaat gefactureerd):
Cursus 1 betaalt u het volledige cursusbedrag.
Cursus 2 ontvangt u 5% korting op het cursusgeld.
Cursus 3 ontvangt u 10% korting op het cursusgeld.
Cursus 4 ontvangt u 15% korting op het cursusgeld.
Cursus 5 ontvangt u 20% korting op het cursusgeld.
Voorwaarde is dat u alle modules via een email in 1 keer bij ons boekt.
Wij maken 1 factuur voor u op, deze dient in 1 x te worden voldaan binnen de gestelde betalingstermijn.

Uitzonderingen: De staffelkorting is niet van toepassing op actie kortingen, aanbiedingen, privé cursussen,
de opleiding Allround Masseur van Son Academy, trainingen van gastdocenten. Korting kan oplopen tot maximaal 20% korting op het cursusgeld. 

Na de eerste betalingsherinnering vervalt de staffelkorting. De kosten voor het wijzigen van een staffelfactuur bedragen minstens € 25,00.

2. Actiekorting
Actiekortingen zijn niet van toepassing op actiecursussen, aanbiedingen, privé cursussen, de opleiding van Son Academy.

Artikel 17: Corona Protocol van toepassing op alle cursussen en de opleiding Allround Massseur 

De meest up to date informatie met betrekking tot de corona maatregelen en ontwikkelingen is te vinden op www.rivm.nl.  Son Academy houdt het RIVM als bron aan voor informatie en maatregelen alsmede het FNLI (Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie).

Momenteel is het Corona Protocol van toepassing voor alle studenten, cursisten en medewerkers van Son Academy. Ben je verkouden, hoest je, snotter je of heb je verhoging, of twijfel je aan je gezondheid, blijf dan thuis.
Voor de veiligheid van jezelf én die van anderen. Heb je een van bovenstaande symptomen én volg je een cursus bij Son Academy, neem contact met ons op via e-mail: info@sonergie.nl 

 

Son Academy heeft het recht om bij twijfel over de gezondheid van de cursist, student, medewerker de toegang tot Son Academy te weigeren.

Annuleren cursus i.v.m. corona protocol:
Son Academy  houdt zich aan de richtlijnen van het RIVM/overheid omtrent het corona virus. Indien een training
vanwege het corona protocol geannuleerd dient te worden door Son Academy zijn de volgende voorwaarden van kracht:

 
* De cursus wordt kosteloos doorgezet naar de volgende datum.
* Het reeds betaalde cursusgeld wordt maximaal 12 maanden (vanaf het moment van annuleren) gereserveerd om in te zetten bij de betaling van een (andere) cursus bij Son Academy . Na 12 maanden vervalt dit recht.

 

Cursist geeft door schriftelijke/mondelinge inschrijving aan akkoord te gaan met bovenstaande voorwaarden. Cursist draagt zorg voor het juist en naar waarheid invullen van het inschrijfformulier.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Enschede

 

Son Academy houdt zicht het recht voor deze voorwaarden op ieder moment te wijzigen.